Aktuality

Kariérové poradenstvo má zmysel pre všetkých, nielen pre mladých

Kariérové poradenstvo má zmysel pre všetkých, nielen pre mladýchAktuálne štatistiky o nezamestnanosti na Slovensku, ale aj v ďalších európskych krajinách potvrdzujú dôležitosť a význam poradenstva pri hľadaní povolania, či profesijného zamerania, inými slovami kariérového poradenstva. Zďaleka sa to netýka iba mladých – je opodstatnené pre všetky skupiny obyvateľstva s rôznymi úrovňami dosiahnutého vzdelania.

Zhodli sa na tom účastníci úvodného stretnutia k projektu „Kariérové poradenstvo – základ pre lepšiu budúcnosť“, do ktorého sa zapojili partnerské inštitúcie z Francúzska, Maďarska, Holandska a Slovenska. Koordinátorom projektu je spoločnosť TREXIMA Bratislava.

Stretnutie sa konalo 14. októbra 2013 v Bratislave. Okrem riešiteľov projektu sa ho zúčastnili zástupcovia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR; Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny; úradov práce, sociálnych vecí a rodiny; odborných inštitúcií rezortu školstva; zamestnávateľov; sociálnych partnerov; občianskych združení; ako aj odborníci z krajín zúčastnených na projekte.

Tvorba medzinárodných partnerstiev v rámci podprogramu Leonardo da Vinci patriaceho do Programu celoživotného vzdelávania,financovaného Európskou komisiou, je jednou z významných možností ako si národní a medzinárodní experti môžu vymeniť svoje skúsenosti, poznatky a názory o aktuálnej situácii v kariérovom poradenstve, ako aj v celej oblasti odborného vzdelávania a prípravy s osobitným zameraním na efektívne využívanie ľudských zdrojov s cieľom znižovania nezamestnanosti.

Generálna riaditeľka Sekcie práce Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR PaedDr. Danica Lehocká vyzdvihla opatrenia vlády SR pri riešení problémov na trhu práce, vrátane národného programu reforiem v oblasti zamestnanosti. Následne Ing. Ildikó Hanuliaková z partnerského OZ – Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť predstavila projekt a zdôraznila jeho víziu, ciele, význam a stratégiu partnerstva.

V programe sa predstavili zástupcovia partnerských organizácií, ktorí prezentovali údaje o situácii na trhu práce v jednotlivých krajinách. Situáciu na Slovensku priblížila Mgr. Lenka Beňačková zo spoločnosti TREXIMA Bratislava, ktorá okrem štatistických zisťovaní a analýz zamestnanosti a nezamestnanosti vyzdvihla aj potrebu spolupráce medzi štátom, školami a zamestnávateľmi na zlepšenie aktuálnej situácie a zvýšenie kvalifikácie ekonomicky aktívneho obyvateľstva.

Situáciu na maďarskom trhu práce prezentovala Zsuzsa Pataki (Human Profess Közhasznú Nonprofit Kft.), ktorá zdôraznila aj problémy zamestnanosti znevýhodnených skupín, napríklad rómskej menšiny. Laurent Dedieu (LENO CONSULTING) podotkol, že na zamestnanosť vo Francúzsku vplývajú veľkí zamestnávatelia a uviedol, že nezamestnanosť v krajine neklesá aj kvôli neochote ľudí cestovať za prácou do iného regiónu. Gustav Morjan (Morjan European Vocational Education and Training) vysvetlil výhody holandského systému odborného vzdelávania a prípravy a vysokú zamestnanosť v Holandsku dal do priamej úmery  s úrovňou kariérového plánovania a poradenstva v krajine.

Mgr. Jakub Žabka zo spoločnosti TREXIMA Bratislava predstavil účastníkom stretnutia nástroj s názvom Integrovaný systém typových pozícií (ISTP) - internetový portál Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a jeho prínosy pre nezamestnaných, zamestnávateľov a ďalších účastníkov na trhu práce v SR.

Zo záverov stretnutia vyplynulo, že pre zvyšovanie zamestnanosti je potrebné neustále hľadať nové možnosti a riešenia smerujúce k lepšej uplatniteľnosti pracovnej sily na trhu práce, rozširovať poradenské služby na viaceré inštitúcie a skvalitňovať ich odbornú spôsobilosť, a v neposlednom rade vytvárať partnerské siete na trhu práce pri formovaní pracovnej sily schopnej reagovať na potreby trhu práce. K tomu je však potrebné zvyšovať profesionalizáciu a úroveň poradenského personálu aj vďaka získaným zahraničným skúsenostiam.

Na nadväzujúcom pracovnom rokovaní dňa 15. októbra 2013 bol dohodnutý ďalší postup prác, vecný a časový harmonogram úloh tak, aby projekt bol prínosom pre všetky zúčastnené krajiny.

Aktuality všetky články

Kariérne poradenstvo v partnerských krajinách

Kariérne poradenstvo v partnerských krajináchSlovenská republika

Kariérové poradenstvo je opodstatnené pre všetky skupiny obyvateľstva, s každou úrovňou dosiahnutého vzdelania. Je vhodným a efektívnym nástrojom pre znižovanie informačnej nerovnosti, pre zvýšenie prístupu ľudí k ďalším informáciám.

Kariérové poradenstvo má zmysel pre všetkých, nielen pre mladých

Kariérové poradenstvo má zmysel pre všetkých, nielen pre mladýchAktuálne štatistiky o nezamestnanosti na Slovensku, ale aj v ďalších európskych krajinách potvrdzujú dôležitosť a význam poradenstva pri hľadaní povolania, či profesijného zamerania, inými slovami kariérového poradenstva. Zďaleka sa to netýka iba mladých – je opodstatnené pre všetky skupiny obyvateľstva s rôznymi úrovňami dosiahnutého vzdelania.

Najbližšie neverejné pracovné stretnutie partnerov (23. – 24. 01. 2014)

Najbližšie neverejné pracovné stretnutie partnerov (23. – 24. 01. 2014)Ťažiskovou témou neverejného pracovného stretnutia partnerov, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 23. – 24. januára v Budapešti bola tvorba dotazníka na zistenie súčasného stavu kariérneho poradenstva v partnerských krajinách.

Naštartujte svoju kariéru

Naštartujte svoju kariéruČo sa skrýva pod týmto (trochu zložitým) názvom? Ide o databázu zamestnaní na slovenskom trhu práce, ako aj sústavu poradenských nástrojov využiteľných pri hľadaní pracovného miesta zodpovedajúceho úrovni vzdelania, praxi, vedomostí a zručností používateľa informačného portálu.

Vítame Vás na webstránke venovanej kariérnemu poradenstvu

tmp-newsHlavým zámerom projektu je vzájomná výmena informácií o aktuálnej situácii na trhu práce v partnerských regiónoch a porovnanie systémov kariérového poradenstva (KP) v jednotlivých partnerských krajinách – Slovenská republika, Maďarsko, Francúzsko a Holandsko.

Eventy

treximalenomorjanhumanprofessvelkymeder