Aktuality

Kariérne poradenstvo v partnerských krajinách

Kariérne poradenstvo v partnerských krajináchSlovenská republika

Kariérové poradenstvo je opodstatnené pre všetky skupiny obyvateľstva, s každou úrovňou dosiahnutého vzdelania. Je vhodným a efektívnym nástrojom pre znižovanie informačnej nerovnosti, pre zvýšenie prístupu ľudí k ďalším informáciám.

Súčasný systém kariérových služieb na Slovensku nepokrýva potreby všetkých občanov, ktorí by o ne mali záujem. Poradenstvo sa zameriava na aktuálny problém klienta, nevníma jeho kariérny rozvoj v širšom časovom horizonte. Poradenské služby na školách sa orientujú  zväčša na ďalší študijný postup, len v minimálnej miere rozvíjajú kariérové vnímanie študenta, ktoré presahuje hranice školského vzdelávania. Výchovní poradcovia nie vždy disponujú primeranými kompetenciami. V oblasti služieb zamestnanosti sa poradenstvo realizuje v rámci informačných a poradenských služieb a odborných poradenských služieb. Poradenské služby na úradoch práce sa orientujú najčastejšie na kvantitu a sú personálne poddimenzované.

Na Slovensku bolo k 31.12.2012 evidovaných 425858 UoZ, čo predstavuje 14,44 % percentnú mieru nezamestnanosti. Od roku 2008 postupne narastá počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie, z ktorých 50 % je dlhodobo evidovaných, 45 % s nízkym vzdelaním, 33 % do 29 rokov veku. Práve títo dlhodobo evidovaní, ľudia s nízkou kvalifikáciou a mladí potrebujú vyššiu mieru individuálnej starostlivosti  v oblasti ďalšieho vzdelávania za účelom profesijného i osobnostného rozvoja. Je vysoký nesúlad medzi zručnosťami absolventov škôl a požiadavkami trhu práce, čo zvyšuje ich riziko pretrvávania v evidencii UoZ. Preto posilňovanie profesijnej orientácie a kariérového poradenstva je hlavným nástrojom na vybavenie súčasnej a budúcej pracovnej sily nevyhnutnými zručnosťami a teda aj nástrojom pre rozšírenie možnosti uplatnenia našich ľudí. Preto je potrebné neustále hľadať nové možnosti  a riešenia, rozšírenie poradenských služieb aj na iné inštitúcie, vytvorenie partnerských sietí aktérov trhu práce v oblasti formovania pracovnej sily schopnej reagovať na potreby trhu práce. K tomu je však potrebné zvyšovanie profesionalizácie a úrovne poradenského personálu aj oboznámením sa so zahraničnými skúsenosťami.

 

Maďarská  republika

S rastúcim dôrazom na význam celoživotného vzdelávania sa namiesto voľby povolania  dostali do popredia pojmy ako celoživotné budovanie kariéry. Súčasná sociálna štruktúra si vyžaduje nový prístup k plánovaniu kariéry. Zamestnanci si môžu vybrať z niekoľkých tisíc  pracovných pozícií, a pred nimi je 30-35 aktívnych rokov na trhu práce. V dnešnej dobe je takmer nevyhnutnou súčasťou života jednotlivca zmena povolania, zmena profesijnej orientácie, nové plánovanie životnej kariéry. Stále dlhšia a variabilnejšia profesijná kariéra pre ľudí v produktívnom veku znamená aj to, že sa stáva stále dôležitejším  získanie a zlepšenie  všeobecných a kľúčových kompetencií žiadaných na trhu práce.

V Maďarsku záujemcovia majú prístup ku kariérovému poradenstvu za trhových podmienok. Súčasné skúsenosti ukazujú, že kariérové poradenstvo by sa malo uskutočniť na úrovni niekoľkých vekových kategórií, to znamená, že každá veková kategória má osobitné potreby. Avšak, vo všetkých prípadoch je cieľom, aby klient získal schopnosti na vedenie menej závislého a kompetentnejšieho životného štýlu a rozhodovanie, aby mu bolo umožnené posúdenie zručností, kompetencií a záujmových oblastí, prijímanie rozhodnutí súvisiace so vzdelávaním a odbornou prípravou a zamestnávaním, rozvíjanie individuálnej kariéry vo všetkých vekových úrovniach a etapách života. V Maďarsku takáto služba nie je v súčasnej dobe k dispozícii pre mladých a dospelých zamestnancov. Neustále sa meniace pracovné miesta, pracovné podmienky si vyžadujú neustálu zmenu  zručností.

Je potrebné zosúladiť kompetencie, záujmové oblasti so vzdelávaním a odbornou prípravou a požiadavkami trhu práce tak, aby zodpovedali individuálnym potrebám. Kariérové poradenstvo, ako nástroj môže prispieť k realizácii všetkých vyššie uvedených.

 

Francúzsko 

Vo Francúzsku sa počet uchádzačov o zamestnanie sa každým rokom zvyšuje. V októbri roku 2012 počet ľudí bez práce dosiahol vo Francúzsku najvyššiu úroveň za posledných 14 rokov. Koncom októbra si v druhej najväčšej ekonomike Európskej únie (EÚ) hľadalo prácu až 3,103 milióna ľudí. V porovnaní s predošlým mesiacom to predstavuje nárast o 1,5 percenta.  V porovnaní s októbrom minulého roka sa počet nezamestnaných navýšil až o 10,3 %.

Štát má záujem podporiť zamestnávanie mladých ľudí. Je dôležité zaviesť aj nový vzdelávací systém, ktorý zohľadňuje dopyt na trhu práce a jeho budúci vývoj. LENO CONSULTING ako vzdelávacia inštitúcia pracuje prevažne s uchádzačmi o zamestnanie. Pre našich trénerov je veľmi dôležité byť vždy pripravený na aktuálny vývoj na trhu práce a predpovedať jeho vývoj vytvorením nových vzdelávacích modulov. Je dôležité rozvíjať kariérové poradenstvo a čerpať zo skúseností členských štátov EU.

 

Holandsko

Odborné poradenstvo je súčasťou odborného vzdelávania a prípravy (OVP) v Holandsku. OVP je úzko spojené aj s trhom práce a sociálnymi partnermi, ktorí sú veľmi zaangažovaní a to je tiež jeden z dôvodov, prečo je podiel nezamestnaných v Holandsku taký nízky v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ. Ďalším dôvodom je systém akreditácie podnikov s pracovným umiestnením a stanovené minimálne štandardy kvality pre tieto spoločnosti, vrátane kvalifikovaných mentorov. Systém OVP spolu s kariérnym poradenstvom tvoria už dlhotrvajúcu tradíciu v Holandsku a ich prepojenie so systémami iných európskych krajín je žiaduce. Potreby trhu práce nemajú dosah len na národnej úrovni, ale ľahko prekračujú hranice jednotlivých krajín EÚ.

Aktuality všetky články

Kariérne poradenstvo v partnerských krajinách

Kariérne poradenstvo v partnerských krajináchSlovenská republika

Kariérové poradenstvo je opodstatnené pre všetky skupiny obyvateľstva, s každou úrovňou dosiahnutého vzdelania. Je vhodným a efektívnym nástrojom pre znižovanie informačnej nerovnosti, pre zvýšenie prístupu ľudí k ďalším informáciám.

Kariérové poradenstvo má zmysel pre všetkých, nielen pre mladých

Kariérové poradenstvo má zmysel pre všetkých, nielen pre mladýchAktuálne štatistiky o nezamestnanosti na Slovensku, ale aj v ďalších európskych krajinách potvrdzujú dôležitosť a význam poradenstva pri hľadaní povolania, či profesijného zamerania, inými slovami kariérového poradenstva. Zďaleka sa to netýka iba mladých – je opodstatnené pre všetky skupiny obyvateľstva s rôznymi úrovňami dosiahnutého vzdelania.

Najbližšie neverejné pracovné stretnutie partnerov (23. – 24. 01. 2014)

Najbližšie neverejné pracovné stretnutie partnerov (23. – 24. 01. 2014)Ťažiskovou témou neverejného pracovného stretnutia partnerov, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 23. – 24. januára v Budapešti bola tvorba dotazníka na zistenie súčasného stavu kariérneho poradenstva v partnerských krajinách.

Naštartujte svoju kariéru

Naštartujte svoju kariéruČo sa skrýva pod týmto (trochu zložitým) názvom? Ide o databázu zamestnaní na slovenskom trhu práce, ako aj sústavu poradenských nástrojov využiteľných pri hľadaní pracovného miesta zodpovedajúceho úrovni vzdelania, praxi, vedomostí a zručností používateľa informačného portálu.

Vítame Vás na webstránke venovanej kariérnemu poradenstvu

tmp-newsHlavým zámerom projektu je vzájomná výmena informácií o aktuálnej situácii na trhu práce v partnerských regiónoch a porovnanie systémov kariérového poradenstva (KP) v jednotlivých partnerských krajinách – Slovenská republika, Maďarsko, Francúzsko a Holandsko.

Eventy

treximalenomorjanhumanprofessvelkymeder