O projekte

Hlavým zámerom projektu je vzájomná výmena informácií o aktuálnej situácii na trhu práce v partnerských regiónoch a porovnanie systémov kariérového poradenstva (KP) v jednotlivých partnerských krajinách. Medzinárodný dotazníkový prieskum zameraný na zisťovanie súčasnej úrovne KP na základe praktických skúseností  a požiadaviek odborného poradenského personálu na ďalšie vzdelávanie a uplatnenie nových, inovatívnych metód v kariérovom poradenstve poskytne informačnú základňu pre zefektívnenie poradenských služieb.

Výmenou dobrých skúseností v oblasti kariérového poradenstva pre mladú generáciu a dospelých na medzinárodnej úrovni vzniká dobrý predpoklad na zdokonaľovanie jednotlivých systémov v partnerských krajinách a vytvorenie inovatívnych metód v oblasti preventívneho poradenstva v školskom systéme a kariérového poradenstva pre dospelú populáciu s dôrazom na znevýhodnené skupiny. Informačné dni a ďalšie projektové aktivity budú prínosom z hľadiska rozšírenia  vedomostí  a zručností odborných a výchovných poradcov s cieľom zvýšenia kvality, dostupnosti a efektívnosti KP vo väzbe na potreby regionálneho trhu práce.

Medzi plánované výstupy partnerstva patria: analýza porovnania systémov KP, webová stránka, informačné materiály, dotazníkový prieskum, ktoré spolu poskytnú jedinečnú informačnú základňu pre stakeholderov na trhu práce.

Kariérové poradenstvo je opodstatnené pre všetky skupiny obyvateľstva s rôznymi úrovňami dosiahnutého vzdelania. Je vhodným a efektívnym nástrojom pre znižovanie informačnej nerovnosti, pre zvýšenie prístupu ľudí k ďalším informáciám. Preto je potrebné neustále hľadať nové možnosti  a riešenia, rozšírenie poradenských služieb aj na iné inštitúcie, vytvorenie partnerských sietí aktérov trhu práce v oblasti formovania pracovnej sily schopnej reagovať na potreby trhu práce. K tomu je však potrebné zvyšovanie profesionalizácie a úrovne poradenského personálu aj oboznámením sa so zahraničnými skúsenosťami.

Aktuality všetky články

Kariérne poradenstvo v partnerských krajinách

Kariérne poradenstvo v partnerských krajináchSlovenská republika

Kariérové poradenstvo je opodstatnené pre všetky skupiny obyvateľstva, s každou úrovňou dosiahnutého vzdelania. Je vhodným a efektívnym nástrojom pre znižovanie informačnej nerovnosti, pre zvýšenie prístupu ľudí k ďalším informáciám.

Kariérové poradenstvo má zmysel pre všetkých, nielen pre mladých

Kariérové poradenstvo má zmysel pre všetkých, nielen pre mladýchAktuálne štatistiky o nezamestnanosti na Slovensku, ale aj v ďalších európskych krajinách potvrdzujú dôležitosť a význam poradenstva pri hľadaní povolania, či profesijného zamerania, inými slovami kariérového poradenstva. Zďaleka sa to netýka iba mladých – je opodstatnené pre všetky skupiny obyvateľstva s rôznymi úrovňami dosiahnutého vzdelania.

Najbližšie neverejné pracovné stretnutie partnerov (23. – 24. 01. 2014)

Najbližšie neverejné pracovné stretnutie partnerov (23. – 24. 01. 2014)Ťažiskovou témou neverejného pracovného stretnutia partnerov, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 23. – 24. januára v Budapešti bola tvorba dotazníka na zistenie súčasného stavu kariérneho poradenstva v partnerských krajinách.

Naštartujte svoju kariéru

Naštartujte svoju kariéruČo sa skrýva pod týmto (trochu zložitým) názvom? Ide o databázu zamestnaní na slovenskom trhu práce, ako aj sústavu poradenských nástrojov využiteľných pri hľadaní pracovného miesta zodpovedajúceho úrovni vzdelania, praxi, vedomostí a zručností používateľa informačného portálu.

Vítame Vás na webstránke venovanej kariérnemu poradenstvu

tmp-newsHlavým zámerom projektu je vzájomná výmena informácií o aktuálnej situácii na trhu práce v partnerských regiónoch a porovnanie systémov kariérového poradenstva (KP) v jednotlivých partnerských krajinách – Slovenská republika, Maďarsko, Francúzsko a Holandsko.

Eventy

treximalenomorjanhumanprofessvelkymeder