Partneri

TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

TREXIMA Bratislava je špecializovaná výskumno-štatistická a poradensko-konzultačná spoločnosť. Už od roku 1992 vyvíja a uplatňuje v SR ako aj v jej jednotlivých regiónoch nové, efektívne metódy v oblasti štatistických zisťovaní miezd,  zamestnanosti, riadenia ľudských zdrojov a komplexnej produktivity. Zamestnanci spoločnosti systematicky vyvíjajú a aplikujú nové prístupy, sledujú osvedčené zahraničné skúsenosti z výskumu monitorovania a prognózovania potrieb trhu práce, vývoja zamestnanosti, zárobkov a nákladov práce.

Cieľom spoločnosti je poskytovať svojim odberateľským organizáciám a všetkým partnerom komplexné a kvalitné služby na mieru a na vysokej profesionálnej úrovni. Hlavnými princípmi našej práce sú vysoká kvalita, spoľahlivosť, pružnosť a efektívnosť.

TREXIMA Bratislava je od roku 2002 držiteľom Certifikátu systému manažmentu kvality od renomovanej spoločnosti Lloyd´s Register Quality Assurance podľa noriem EN ISO 9001:2008 a STN EN ISO 9001:2009. Dôsledná a správna aplikácia náročných požiadaviek týchto noriem nám poskytuje dostatočnú oporu pre dlhodobý vývoj, inovácie a neustále skvalitňovanie dosahovaných výsledkov a súčasne zaručuje dodržiavanie zásad kódexu Európskeho štatistického úradu.

Portfólio aktivít spoločnosti tvoria najmä:

 • výberové štatistické zisťovania ceny a nákladov práce, pracovných, sociálnych a mzdových podmienok zamestnancov, realizované už od roku 1992 bezpapierovou elektronickou formou,
 • výskum štruktúry a diferenciácie miezd podľa konkrétnych zamestnaní, odvetví, pohlavia, regiónov, vzdelania, foriem vlastníctva podnikov a ďalších kritérií,
 • komparácia a harmonizácia nových metodológií a projektov štatistických zisťovaní miezd, pracovných miest, sociálnych podmienok, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí a zamestnanosti podľa požiadaviek Eurostatu, MOP a OECD,
 • posudzovanie a implementácia štandardných medzinárodných a národných klasifikácií zamestnaní/povolaní, odborov vzdelania a kvalifikácií zamestnancov,
 • tvorba výberových štatistických vzoriek a realizácia kvalitných dopočtov,
 • hodnotenie kvality výsledkov štatistických zisťovaní,
 • sledovanie a analýzy trendov v profesijnej a priestorovej mobilite pracovných síl,
 • výskum a vývoj metodológie informačných systémov na zosúladenie spôsobilostí pracovnej sily s potrebami a požiadavkami zamestnávateľov,
 • analytického hodnotenia pracovných miest pomocou bodovej metódy analytického hodnotenia práce,
 • stanovenie optimálnych požiadaviek zamestnávateľov na konkrétne pracovné miesta,
 • výskum a analýzy vývoja (zmien) v štruktúrach zamestnanosti podľa zamestnaní (profesií), veku, vzdelania, pohlavia zamestnancov,
 • personálne a mzdové poradenstvo,
 • tvorba katalógov pracovných miest, kompetenčného modelu a hodnotenie zamestnancov,
 • racionalizácia pracovných procesov,
 • stanovenie a audit výkonových noriem,
 • optimalizácia počtu zamestnancov a výrobných kapacít,
 • hĺbkové retrospektívne analýzy a benchmarkingové štúdie,
 • trhové a odvetvové analýzy na podporu investičných zámerov,
 • prognózovanie vývoja miezd, zamestnanosti a produktivity.

 

Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť – Veľký MederSpoluprácou pre lepšiu budúcnosť – Veľký Meder

Hlavným zámerom občianskeho združenia Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť – Veľký Meder je propagovať a rozvíjať aktivity a podporovať aktívnu účasť občanov na lokálnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni v rozličných oblastiach sociálneho života, hlavne však v nasledujúcich:

 • vzdelávanie a celoživotné vzdelávanie prostredníctvom podpory vzdelávania a vytvárania príležitostí pre znevýhodnené skupiny a menšiny aj pomocou moderných komunikačných technológií (Internet, Skype, Facebook),
 • vytváranie právneho povedomia cez verejnú propagáciu práv a povinností a poskytovanie administratívnych a poradenských služieb pre znevýhodnené skupiny a menšiny,
 • reintegrácia nezamestnaných na trh prác so zameraním sa na znevýhodnené skupiny prostredníctvom poskytovania poradenstva a informácií aj so zameraním sa na medzinárodné prostredie

Hlavnou cieľovou skupinou združenia sú znevýhodnené skupiny ľudí, najmä zdravotne a telesne postihnutí, mladí ľudia a dlhodobo nezamestnaní.

 

LENO CONSULTINGLENO CONSULTING

Spoločnosť LENO bola založená v roku 2007 dvoma manažérmi – Nathalie Redon a Laurent Dedieu, odborníkmi z oblasti odborného vzdelávania a informačných a telekomunikačných technológií. So sídlom v Midi-Pyrénées a Languedoc-Roussillon ponúka školenia pre spoločnosti a uchádzačov o zamestnanie v rámci Francúzska a Európy.

Cieľom spoločnosti je ponúkať školenia na vysokej kvalitatívnej úrovni, ktoré zodpovedajú požiadavkám jej klientov. Spoločnosť preto neponúka podrobný zoznam školení, ale približne 200 oblastí vyvinuté pedagogickými odborníkmi. Každý návrh školenia prechádza interným auditom, aby spĺňal tie najnáročnejšie požiadavky.

Naša metodológia je podložená množstvom pedagogických odborných štúdií a školenia sú k dispozícií či už formou klasického štúdia v učebniach, či ako diaľkové štúdium vo francúzskom alebo anglickom jazyku.

 

Human Profess Nonprofit Ltd.Human Profess Nonprofit Ltd.

Spoločnosť Human Profess Nonprofit Ltd. Pracuje s rôznymi znevýhodnenými skupinami v oblasti kariérneho poradenstva. Jej hlavnou činnosťou je poskytovanie školení, organizovanie a implementácia podpory pre zdravotne a telesne postihnutých ľudí, ženy, mladých ľudí, dlhodobo nezamestnaných a starších osôb v oblasti Vas, v Maďarsku. Spoločnosť spolupracuje s mnohými národnými a medzinárodnými vzdelávacími inštitúciami, spoločnosťami pôsobiacimi na trhu práce, vládnymi i mimovládnymi organizáciami a odborníkmi z oblasti kariérneho poradenstva. Svojou činnosťou spoločnosť a jej partneri pomáhajú pri reintegrácii nezamestnaných ľudí do trhu práce prostredníctvom inovatívnych metód.

 

Morjan – Európske odborné vzdelávanie a školenieMorjan – Európske odborné vzdelávanie a školenie

Morjan EU VET je holandsko-európska sieť organizácií zameriavajúca sa na európske odborné vzdelávanie a školenie a mobilitu študujúcich. Vzhľadom na jej doterajšie 20 ročné skúsenosti vyvinula know-how ohľadom otázok duálneho systému odborného vzdelávania a školení a spolupodieľala sa na rozvoji systémov na európskej úrovni – EQF, ECVET, EQAVET a Europass. Spoločnosť sa zameriava hlavne na odborné školenia odohrávajúce sa u zamestnávateľov, ich kvalitu a prepájanie svetu práce so svetom odborného vzdelávania.

Morjan EU VET je taktiež členom Európskej asociácie odborného vzdelávania (EVTA). Prostredníctvom členstva má možnosť ovplyvňovať politiku rozvoja odborného vzdelávania v rámci EÚ.

Aktuality všetky články

Kariérne poradenstvo v partnerských krajinách

Kariérne poradenstvo v partnerských krajináchSlovenská republika

Kariérové poradenstvo je opodstatnené pre všetky skupiny obyvateľstva, s každou úrovňou dosiahnutého vzdelania. Je vhodným a efektívnym nástrojom pre znižovanie informačnej nerovnosti, pre zvýšenie prístupu ľudí k ďalším informáciám.

Kariérové poradenstvo má zmysel pre všetkých, nielen pre mladých

Kariérové poradenstvo má zmysel pre všetkých, nielen pre mladýchAktuálne štatistiky o nezamestnanosti na Slovensku, ale aj v ďalších európskych krajinách potvrdzujú dôležitosť a význam poradenstva pri hľadaní povolania, či profesijného zamerania, inými slovami kariérového poradenstva. Zďaleka sa to netýka iba mladých – je opodstatnené pre všetky skupiny obyvateľstva s rôznymi úrovňami dosiahnutého vzdelania.

Najbližšie neverejné pracovné stretnutie partnerov (23. – 24. 01. 2014)

Najbližšie neverejné pracovné stretnutie partnerov (23. – 24. 01. 2014)Ťažiskovou témou neverejného pracovného stretnutia partnerov, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 23. – 24. januára v Budapešti bola tvorba dotazníka na zistenie súčasného stavu kariérneho poradenstva v partnerských krajinách.

Naštartujte svoju kariéru

Naštartujte svoju kariéruČo sa skrýva pod týmto (trochu zložitým) názvom? Ide o databázu zamestnaní na slovenskom trhu práce, ako aj sústavu poradenských nástrojov využiteľných pri hľadaní pracovného miesta zodpovedajúceho úrovni vzdelania, praxi, vedomostí a zručností používateľa informačného portálu.

Vítame Vás na webstránke venovanej kariérnemu poradenstvu

tmp-newsHlavým zámerom projektu je vzájomná výmena informácií o aktuálnej situácii na trhu práce v partnerských regiónoch a porovnanie systémov kariérového poradenstva (KP) v jednotlivých partnerských krajinách – Slovenská republika, Maďarsko, Francúzsko a Holandsko.

Eventy

treximalenomorjanhumanprofessvelkymeder